Thursday, April 7, 2011

Surveying Field Camp Group 10: Wang-Ta-Krai

วันจันทร์ที่ 6 มิย. 2554 นายนิวัฒน์ ชมชิด นำเสนอภาพโมเดลแบบจำลองวังตะไตร้ จ.นครนายกนำผลงานมาส่งโดย ปาจรีย์ ตั้งศิริวัฒนวงศ์
- Angular Err 159.6องศ with Prec 1:220 ClosureErr 329m
- ปริมาตร 68763 m^3
- ให้ส่งรูปถ่าย Model


ปัญหาและข้อแก้ไข วันที่ April 20, 2011
ส่งงานโดย
นายนิปุณ เลิศพัฒนพันธุ์ และ นายธีร์ธวัช โกยแก้วพริ้ง (มา 2 คน)

- งานถ่ายระดับ ผิดพลาด 1.7 ม m = 60
- แก้ topo-map/contour บริเวณลำธาร เพิ่ม แถบมาตราส่วน พร้อมสัญลักษณ์
- ให้ไปคำนวณ precision ของงานวงรอบ
- คำนวณปริมาตร ทำใหม่
- Google SketchUp = Okay
- ให้มาส่งใหม่วันพุธ 27 เมย.ปัญหาและข้อแก้ไข วันที่ April 11, 2011
ส่งงานโดย
นายสหัสชัย ชดช้อย (มาคนเดียว)

- วงรอบผิดไปเยอะมากมุมละ 10 กว่าองศา
- ไม่มีงานถ่ายระดับ -ทำให้ไม่สามารถบอกคุณภาพงานได้
- Google SketchUp
- คำนวณปริมาตร ได้ ~97000 m^3 (ไม่รวม 10%)
- ให้มาส่งใหม่วันพุธ 20 เมย.


ส่ง prescreening April 7, 2011
วังตะไคร้ นครนายก 2554 กลุ่ม 10
สมาชิกในกลุ่ม
- นายสหัสชัย ชดช้อย
- นายนิปุณ เลิศพัฒนพันธุ์
- นายธีร์ธวัช โกยแก้วพริ้ง
- นิวัฒน์ ชมชิด
- เกรียงไกร สีแก้ว
- พิมเพชร ตุ้มสุวรรณ
- ปาจรีย์ ตั้งศิริวัฒนวงศ์

No comments:

Post a Comment

 
(c)Copyright 2009 All rights reserved (c) 2552 สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.